Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΑπε­ρ­γούν σή­με­ρα, τε­λευ­ταία Κυ­ρια­κή του χρό­νου, οι ε­μπο­ροϋπά­λ­λη­λοι ό­λης της χώ­ρας, δια­φω­νώ­ντας με τη λει­του­ρ­γία των ε­μπο­ρι­κών κα­τα­στη­μά­των και τις Κυ­ρια­κές. Η μά­χη για Κυ­ρια­κή – α­ρ­γία δεν εί­ναι και­νού­ρ­για. Και πριν δύο χρό­νια οι ε­ρ­γα­ζό­με­νοι εί­χαν α­γω­νι­στεί με ευ­τυ­χή κα­τά­λη­ξη για να δια­φυ­λά­ξουν την Κυ­ρια­κή ως ε­λεύ­θε­ρη η­μέ­ρα. Σή­με­ρα στις 10.30 π.μ. οι ε­ρ­γα­ζό­με­νοι θα συ­γκε­ντρω­θούν στην ο­δό Ερμού στο Σύ­ντα­γ­μα.