Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Ερώτηση Φώτη Κουβέλη προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων με θέμα: Εκμετάλλευση λατομικού χώρου στο Δ. Λούρου Πρεβέζης

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων
Θέμα: Εκμετάλλευση λατομικού χώρου στο Δ. Λούρου Πρεβέζης.
Στο Δήμο Λούρου του Ν. Πρεβέζης και συγκεκριμένα στην θέση «Συκιά - Σούτο» περιοχής ΔΑΣΕΡΑ Ανω Ράχης έχει δρομολογηθεί η εκμετάλλευση από ιδιώτη λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 29.188,60 τ.μ. Στην εξέλιξη αυτή αντιτίθενται τόσο ο Δήμος Λούρου» όσο και το Τοπικό Συμβούλιο Άνω Ράχης με ομόφωνες σχετικές αποφάσεις τους, στις οποίες κοινοποιούν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας την απορριπτική γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου εξορύξεως σχιστολιθικών πλακών-μαρμάρων στην ως άνω περιοχή.
Σημειώνεται δε, ότι η ομόφωνη απόφαση για τη μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατά συνέπεια τη λειτουργία του λατομείου έχει την υποστήριξη του συνόλου των κατοίκων της Άνω Ράχης.
Επιπλέον, η έκταση αυτή είναι ιδιωτική και ανήκει κατά κυριότητα στο Συν/σμό Άνω Ράχης, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2162/3-9-1934 συμβόλαιο αγοραπωλησίας και ανήκει σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Επίσης, η έκταση αυτή είχε εξαιρεθεί της απαλλοτρίωσης, υπέρ ιδιοκτητών με την ένδειξη «δάσος» και εν συνεχεία, το έτος 2007, η Δ/νση Δασών με το υπ. αριθ. 801/30-4-2007 έγγραφο της, τη χαρακτήρισε εκ νέου «δάσος».

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η εν λόγω περιοχή να παραμείνει δάσος και να προληφθεί η καταστροφή τον περιβάλλοντος της περιοχής από τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιου είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας•,
• Δεδομένου ότι η τοπική κοινωνία είναι απολύτως αντίθετη στην εγκατάσταση λατομείων στην περιοχή, προτίθεται να γνωμοδοτήσει αρνητικά στη λειτουργία τους;

7.10.2008